ÁLLÁSPÁLYÁZAT
VÁCI TANKERÜLETI KÖZPONT


A Zöldsziget Körzeti Általános Iskola
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Intézményvezető (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023.augusztus 16. - 2028. augusztus 15-ig szól.
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése,a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, amunkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézményműködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal máshatáskörébe.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló
okmányok másolata,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
- a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló,
munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
- a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
- a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Váci Tankerületi Központ, 2600 Vác, dr. Csányi László körút 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatiadatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/134/HR/KOZINT/02964-1/2023), valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT- Zöldsziget Körzeti Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Taksásné Szabó Éva főosztályvezetőnyújt, a +3627/795-223-as telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/vac honlapon szerezhet.
Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberierőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szigetmonostor
Álláshirdető szervezet bemutatás; a pályázat kiírója: Belügyminiszter
Munkavégzés helye: Pest vármegye, 2015 Szigetmonostor, Mártírok utca 25-27.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet irányadó.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatás,
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
- legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.


Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.22. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: tankerületi központ honlapján:
https://kk.gov.hu/vac, 2023.02.20. ;

az intézmény honlapján: https://www.zoldsziget.suli.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
Publikálás  időpontja: 2023.02.20

Kiegészítő információk